Danh sách cán bộ giáo viên trường THPT Diễn Châu 2 qua các thời kỳ 1965 - 2015

Chủ nhật - 20/03/2016 22:21 | Phạm Xuân Toàn

Môn Toán

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Lương Thế Trác

Tổ trưởng

Toán

 

Mất

2

Lê Khuê Nghệ

  1.  

Toán

 

Mất

3

Đặng Huy Kháng

 

Toán

 

Vinh

4

Đặng Xuân Cần

Tổ trưởng

Toán

 

Hưu- TP Vinh

5

Nguyễn Ngọc Dậu

Hiệu trưởng

Toán

 

Mất

6

Nguyễn Văn Thao

 

Toán

 

Hà Tĩnh

7

Nguyễn Như Bá

Hiệu trưởng

Toán

 

Hưu- Diễn Hồng

8

Phan Huy Đạo

 

Toán

 

Hưu- Diễn Hạnh

9

Trần Văn San

 

Toán

 

 

10

Đào Mại

 

Toán

 

Mất

11

Lê Văn Trí

 

Toán

 

Hưu- Diễn Lâm

12

Phạm Trọng Vân

 

Toán

 

Chuyển Công tác

13

Cao Cự Dũng

 

Toán

 

Hưu- Thị trấn DC

14

Phạm Thị Bích Liên

 

Toán

 

 

15

Nguyễn T Tuyết Ngọc

 

Toán

 

 

16

Tăng Xuân Hão

 

Toán

 

Mất

17

Nguyễn Thị Hà

 

Toán

 

Quảng Bình

18

Ngô Xuân Ưng

 

Toán

 

Mất

19

Thái Thị Giao

 

Toán

 

Hưu- Diễn Hồng

20

Lê Thị Hạnh

 

Toán

 

Hưu-Hà nội

21

Cao Văn Chinh

 

Toán

 

TP Vinh

22

Trần Thị An

 

Toán

 

Đồng Nai

23

Trần Thị Bằng

 

Toán

 

Hưu- Diễn Hồng

24

Trần Huy Thắng

 

Toán

 

THPT Diễn Châu 4

25

Nguyễn Thị Hương

 

Toán

 

 

26

Lê Viết Hạnh

Tổ trưởng

Toán

 

THPT N.VT

27

Vũ Đình Quỳnh

 

Toán

 

Hưu-Diễn Hoàng

28

Phạm Hồng Vân

 

Toán

 

Hưu-YT

29

Nguyễn Thị Thành

 

Toán

 

Hưu_ Diễn Kỷ

30

Đặng Tuấn Danh

 

Toán

 

Hưu- TPHCM

31

Hoàng Thái Sơn

 

Toán

 

Mất

32

Lê Hạnh

 

Toán

 

 

33

Trần Văn Đông

 

Toán

 

THPT NXÔ

34

Chu Thị Bình

 

Toán

 

THCS Diễn Hồng

35

Nguyễn Lê

Tổ trưởng

Toán

 

Hưu - Đô Thành

36

Trần Lê Lưu

Tổ trưởng

Toán

 

Hưu-Diễn Phong

37

Trần Thị Lê

 

Toán

 

Hưu- TPHCM

38

Hoàng Thị Đào

 

Toán

 

Hưu-Diễn Yên

39

Trần Nguyên Hồng

PHT

Toán

1988

Diễn Hồng

40

Mai Đình Hương

Tổ trưởng

Toán

1985

Diễn Hồng

41

Nguyễn Ngọc Hiến

 

Toán

1988

Diễn Kỷ

42

Phạm Hồng Tâm

 

Toán

 

THPT NXÔ

43

Nguyễn T Quý Hòa

PHT

Toán

1993

Diễn Yên

44

Nguyễn Đình Tấn

 

Toán

2000

Diễn Đoài

45

Trần Thị Hồng Vân

 

Toán

2002

Diễn Hồng

46

Nguyễn Thị Minh

 

Toán

 

Diễn Thành

47

Lê Thị Huệ

 

Toán

2004

TP Vinh

48

Phạm T Thanh Hương

 

Tin

 

TPHCM

49

Trương Xuân Quang

 

Toán

2003

Diễn Trường

50

Phan Văn Giao

 

Toán

 

 

51

Cao Ngọc Trân

 

Toán

 

Hưu- Diễn Thành

52

Lê Sỹ Chính

 

Toán

2004

Đô Thành

53

Ngô Trí Thụ

 

Toán

2003

Diễn Kỷ

54

Phạm Thị Hiền

 

Toán

2000

Diễn Phong

55

Hoàng Ngọc Vinh

 

Toán

2005

TP Vinh

56

Nguyễn Văn Minh

 

Toán

2005

Diễn Yên

57

Dương Đăng Lợi

 

Toán

2005

Diễn Yên

58

Đặng Khắc Đàm

 

Toán

2003

TP Vinh

59

Tạ Khắc Định

 

Toán

2011

Diễn Phong

60

Chu Thị Bình

 

Toán

1994

C2 Diễn Hồng

61

Nguyễn Thị Hương

 

Toán

1994

C2 Diễn Kỷ

62

Vũ Thị Hường

 

Toán

2013

Diễn Hồng

 

Môn: Văn

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Phạm Doan

Tổ trưởng

Văn

 

Mất

2

Ông Văn Tùng

 

Văn

 

Hà nội - Mất

3

Nguyễn Văn Ôn

PHT

Văn

 

Mất

4

Nguyễn Hòe

Tổ trưởng

Văn

 

Mất

5

Nguyễn Văn Quýnh

 

Văn

 

 

6

Dương Đình Yến

 

Văn

 

 

7

Phan Văn Khải

 

Văn

 

 

8

Lê Trọng Ngoạn

Tổ trưởng

Văn

 

Mất

9

Phan Huy Sửu

PHT

Văn

 

Mất

10

Dương Văn Hoàn

 

Văn

 

 

11

Ngô Trí Quyền

 

Văn

 

Hưu Diễn Ngọc

12

Trần Trọng Luật

 

Văn

 

Mất

13

Nguyễn Thị Tứ

 

Văn

 

Hưu - Diễn hạnh

14

Nguyễn Thị Xân

 

Văn

 

 

15

Vũ Thị Giản

 

Văn

 

Hưu Nghĩa Đàn

16

Nguyễn T Phương Loan

 

Văn

 

Hưu Nghĩa Đàn

17

Phan Thị Ngữ

 

Văn

 

Mất

18

Ngô Văn Toản

 

Văn

 

Mất

19

Nguyễn Nghĩa Nghị

 

Văn

 

Hưu – Vinh

20

Trịnh Thị Phiến

 

Văn

 

Đô Thành

21

Nguyễn Thanh Hà

PHT

Văn

 

NAQ - Hà nội

22

Nguyễn Trọng Hùng

Tổ trưởng

Văn

 

Sở nội vụ

23

Nguyễn Th Hoàng Trinh

 

Văn

 

NAQ - Hà nội

24

Đậu Thị Khanh

 

Văn

 

Hưu –TT DC

25

Ngô Trí Đồng

 

Văn

 

Hưu – DHạnh

26

Nguyễn Thị Biên

 

Văn

 

Hưu-DKỷ

27

Nguyễn Danh Lâm

 

Văn

 

C2 Dngọc

28

Nguyễn Thị Tùng

 

Văn

 

Hưu-DPhong

29

Lê Thi Khai

 

Văn

 

Hưu-DMỹ

30

Nguyễn Hải Loan

 

Văn

 

Hưu-DMỹ

31

Phạm Kha

 

Văn

 

THPT NXO

32

Nguyễn Đình Trung

 

Văn

 

 

33

Nguyễn Như Luật

 

Văn

 

THPT Cửa lò

34

Tăng Thị Khai

 

Văn

 

THPT DC3

35

Cao Văn Tuấn

 

Văn

 

 

36

Cao Thị Ngữ

 

Văn

 

 

37

Hồ Minh Nhân

 

Văn

1985

THPT DC4

38

Ngô Thị Châu

 

Văn

 

C2 DHạnh

39

Nguyễn Tất Ngạc

Tổ trưởng

Văn

1983

Hưu, Diễn Phong

40

Nguyễn Thanh Minh

Tổ trưởng

Văn

1993

 

41

Chu Thị Giáp

 

Văn

 

Hưu Diễn Hồng

42

Đào Thị Thu

 

Văn

1993

Diễn Hồng

43

Võ Duy Tòng

 

Văn

 

Hưu-DHoàng

44

Trương Thị Loan

 

Văn

2003

DC3

45

Nguyễn Thị Liên

 

Văn

 

HưuDHồng

46

Hoàng Thị Ngọc Hà

 

Văn

2003

Diễn Phong

47

Trần Thị Thu Thủy

 

Văn

1999

Diễn Yên

48

Hoàng Thị Thủy

 

Văn

2003

Hưng Nguyên

49

Trần Thị Hương Thơm

 

Văn

2003

Diễn Thành

50

Nguyễn T Nguyệt Hằng

 

Văn

2000

Diễn Phong

51

Nguyễn Văn Kháng

 

Văn

 

Nam Đàn

52

Ngũ Thị Hiền

 

Văn

2005

Hưng Nguyên

53

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Văn

2005

Diễn Phong

54

Trần Thị Thúy Quỳnh

 

Văn

2005

Diễn Kỷ

55

Nguyễn Thị Châu Hiếu

 

Văn

2012

Diễn Kỷ

56

Lê Thị Thúy Hồng

 

Văn

2013

Diễn Phong

 

Môn: Vật 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Cao Xuân Trí

 

Vật lý

 

 

2

Đinh Phượng Sồ

Tổ trưởng

Vật lý

 

 

3

Nguyễn Quang

 

Vật lý

 

 

4

Nguyễn Văn Chất

CTCĐ

Vật lý

 

Mất

5

Nguyễn Thị Lý

 

Vật lý

 

Hưu Diễn Liên

6

Phạm Thuật

 

Vật lý

 

Hưu Diễn Châu

7

Phan Thị Bạch Vân

 

Vật lý

 

Hưu Đô Thành

8

Lê Thị Hương

 

Vật lý

 

Hưu Nam Định

9

Nguyễn Hải Miên

 

Vật lý

 

Hưu- Vinh

10

Lê Văn Dĩnh

Hiệu trưởng

Vật lý

 

Hưu Diễn Hồng

11

Mai Thị Mai Anh

 

Vật lý

 

Hưu-Diễn Hồng

12

Hoàng Mạnh Nhân

Hiệu trưởng

Vật lý

1984

Diễn Kim

13

Võ Trang

 

Vật lý

 

Mất

14

Lê Minh Truyền

 

Vật lý

 

Hưu Diễn Châu

15

Phạm Văn Tuyển

 

Vật lý

 

Hưu Diễn Châu

16

Phan Huy Lợi

 

Vật lý

 

DC3

17

Trần Thị Mai

 

Vật lý

1981

Hưu – Hà nội

18

Đậu Thị Hoa

 

Vật lý

 

DC3

19

Lê Thị Dậu

 

Vật lý

 

Hưu-DKỷ

20

Phùng Thị Hoa

 

Vật lý

 

Hưu NĐ

21

Bùi Ngọc Can

 

Vật lý

 

Hưu Diễn Châu

22

Nguyễn Thanh Nhạc

Tổ trưởng

Vật lý

1994

Diễn Hồng

23

Nguyễn Sơn

 

Vật lý

 

Hưu Diễn Yên

24

Trần Văn Quân

 

Vật lý

1993

Diễn Hồng

25

Phạm Thị Phương Liên

 

Vật lý

1998

Diễn Kỷ

26

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

 

Vật lý

2000

CT TP Vinh

27

Nguyễn Thị Diệp

 

Vật lý

2000

Diễn Tháp

28

Ngô Thị Kim Dung

 

Vật lý

 

THPT DC3

29

Quế Hải Dũng

 

Vật lý

2003

Diễn Phong

30

Chu Duy Thắng

 

Vật lý

2005

Diễn Trường

31

Cao Hữu Ngãi

 

Vật lý

 

Hưu- DiễnThịnh

32

Trần Thị Hương Ngân

 

Vật lý

2009

Diễn Hồng

33

Nguyễn Thị Lý

 

Vật lý

2000

Diễn Liên

34

Trịnh Thị Hồng

 

Vật lý

2014

Thanh Hóa

35

Phan Thị Thạch

 

CN

 

Hưu – Diễn Hồng

36

Lê Đăng Thuần

 

CN

 

Hưu-Diễn Thành

37

Nguyễn Bá Hiệp

 

CN

 

Chuyển DC3

38

Nguyễn Văn Thắng

 

CN

 

 

39

Hoàng Lê Hạnh

 

CN

2009

 

40

Tạ Văn Phong

 

CN

2008

 

41

Nguyễn Văn Võ

 

Lý-CN

2009

 

 

Môn: Hóa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Nguyễn Duy

HT

Hóa học

 

Mất

2

Nguyễn Xuân Cổn

 

Hóa học

 

Mất

3

Phan Thị Nhân

 

Hóa học

 

Hưu Diễn Kỷ

4

Trương Thị Ngãi

 

Hóa học

 

Hưu Diễn Tháp

5

Trình Thị Thảo

 

Hóa học

 

Hưu DK

6

Trần Thị Kiều Lan

Tổ trưởng

Hóa học

 

Hưu-HN

7

Cao Đăng Vĩnh

Tổ trưởng

Hóa học

 

TT Diễn Châu

8

Nguyễn Thị Lương

 

Hóa học

 

Hưu Diễn Hồng

9

Chu Đình Tuyết

 

Hóa học

 

Hưu Diễn Phong

10

Thầy Uy

 

Hóa học

 

 

11

Vũ Đình Tính

Tổ trưởng

Hóa học

1990

Diễn Trường

12

Trần Thị Tuyến

 

Hóa học

 

Diễn Thành

13

Phạm Thị Liên

 

Hóa học

 

Hưu Diễn Yên

14

Chu Thị Thanh Lâm

 

Hóa học

 

ĐH Vinh

15

Nguyễn Thị Hiền

 

Hóa học

 

 

16

Lê Thị Trà

 

Hóa học

2000

Diễn Hồng

17

Lê Thị Thanh Cầm

 

Hóa học

1999

THPT LVT

18

Phan Thế Trung

 

Hóa học

2002

Diễn Phong

19

Lê Thị Trinh

 

Hóa học

2000

Diễn Hùng

20

Trần Thị Thu Hà

 

Hóa học

2009

Diễn Hùng

22

Lê Thị Nhiên

 

Hóa học

 

Hưu DTHắng

23

Lô Thị Thủy

 

Hóa học

2008

Diễn Hồng

24

Trần Văn Dương

 

Hóa học

2009

Diễn Hồng

25

Lê Văn Hoàng

 

Hóa học

2014

Hưng Nguyên

 

Môn: Sinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Lê Thị Lưu

 

Sinh học

 

Hưu Diễn Yên

2

Ngô Sỹ Đậu

 

Sinh học

 

Mất

3

Nguyễn Thị Bê

 

Sinh học

 

 

4

Nguyễn Xuân Ngọc

 

Sinh học

 

Hưu Diễn Hạnh

5

Phạm Thị Quyến

 

Sinh học

 

 

6

Lê Đình Diên

 

Sinh học

 

 

7

Trần Đình Văn

 

Sinh học

 

 

8

Nguyễn Đình Kỳ

CTCĐ

Sinh học

 

Hưu – Diễn Phong

9

Lê Nguyên Diến

Tổ trưởng

Sinh học

 

Hưu Nghĩa Đàn

10

Nguyễn Thị Liệu

 

Sinh học

 

Hưu – Hà Nội

11

Phạm Văn Kỳ

 

Sinh học

 

Lâm Đồng

12

Võ Ngọc Liễn

 

Sinh học

1894

Hưu - Diễn Cát

13

Trần Liên

Tổ trưởng

Sinh học

1985

Diễn Yên

14

Trình Thị Liên

 

Sinh học

1989

Diễn Hồng

15

Hoàng Xuân Hải

 

Sinh học

 

C2 Diễn lâm

16

Trần ThịThu Hiền

 

Sinh học

1999

Diễn Phong

17

Phạm Thị Quỳnh Như

 

Sinh học

2000

Diễn Phong

18

Nguyễn Thị Tâm

 

Sinh học

2000

Đô Thành

19

Nguyễn T Thu Hương

 

Sinh học

2005

Diễn Hồng

20

Phan Thị Hồng Lan

 

CN

1973

Hưu –Diễn Kỷ

21

Nguyễn Đức Vũ

 

Sinh-CN

2009

 

 

 

Môn: Lịch Sử

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Phan Đăng Bạt

 

 

 

Mất

2

Nguyễn Công Minh

 

 

 

Hưu – Yên Thành

3

Nguyễn Hoài Khuân

 

 

 

Hưu – Yên Thành

4

Chu Thông

 

 

 

Hưu - Vinh

5

Hà Đức Quy

Tổ trưởng

 

 

Mất

6

Hoàng Thị Liễu

 

 

 

 

7

Ngô T Diệu Thường

 

 

 

Phan Thiết

8

Hồ Thị Mỹ Nương

 

 

 

Quỳnh Lưu

9

Võ Thị Hương

 

 

 

Hưu – Diễn Phong

10

Nguyễn Thị Minh

 

 

 

Hưu – Diễn Yên

11

Nguyễn Trung Vân

PHT

 

1985

Hưu – Diễn Hồng

12

Nguyễn Thị Cầm

Tổ trưởng

 

1984

Hưu – Đô Thành

13

Bùi Thị Hải Duyên

 

 

 

THPT DC3

14

Trịnh T Thu Hương

Tổ trưởng

 

1998

Diễn Hồng

15

Nguyễn Thị Hảo

 

 

 

Hưu – Yên Thành

16

Hoàng Ngọc Cừ

 

 

2003

TP Vinh

17

Dương Đăng Phác

 

 

 

Hưu DiễnYên

18

Lê Thị Loan

 

 

2006

Diễn Mỹ

19

Phạm Thị Hiếu

 

 

2007

Diễn Yên

20

Bùi Thị Hiên

 

2010

 

THPT DC3

21

Nguyễn Ngọc Bá

 

 

2012

Diễn Phong

 

Môn: Địa Lí

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Trần Thúc Truyền

 

Địa lý

 

Hưu -

2

Bùi Thị Thúy Lâm

 

Địa lý

 

 

3

Lê Văn Hạnh

 

Địa lý

 

Hưu

4

Trần Thị Dần

 

Địa lý

 

Hà Nội

5

Trương T Kim Dung

HT

Địa lý

 

Hà Nội

6

Chu Minh Dũng

 

Địa lý

 

Hưu – Diễn Trường

7

Bùi Thị Cảnh

 

Địa lý

 

Hưu - Diễn Hồng

8

Nguyễn Xuân Quang

 

Địa lý

 

Hưu – Quỳnh Lưu

9

Cao Xuân Cử

 

Địa lý

 

1/5 Nghĩa Đàn

10

Trần Quốc Việt

PHT

Địa lý

1994

Diễn Hồng

11

Ngô Thị Thu

CTCĐ

Địa lý

1988

Diễn Hồng

12

Võ Thị Lê

 

Địa lý

2000

THPT HTK

13

Chu Thị Hằng

 

Địa lý

2000

Diễn Hoàng

14

Hồ Sỹ Chỉnh

 

Địa lý

2010

Thọ Thành

15

Hoàng Thị Yến

 

Địa lý

2007

Diễn Hồng

 

Môn: GDCD

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Cù Khác Lượng

HT

GDCD

 

Mất

2

Hoàng Quát

HT

GDCD

 

Mất

3

Nguyễn Mai

 

GDCD

 

Mất

4

Hoàng Tiếp

PHT

GDCD

 

Mất

5

Ngô Duy

 

GDCD

 

Hưu

6

Chu Ngọc Châu

 

GDCD

 

Hưu – Diễn Trường

7

Ngũ Duy Hối

BTCB

GDCD

 

Diễn Phong

8

Đậu Ngọc Núi

 

GDCD

 

Hưu – Diễn Quảng

9

Phạm Lượng

 

GDCD

 

Hưu – Diễn Phong

10

Ngô Thị Hòe

 

GDCD

 

 

11

Chu Kim Viết

 

GDCD

1985

Diễn Trường

12

Chu Thị Thùy Lam

Tổ phó

GDCD

1993

Diễn Trường

13

Ngũ Ngọc Diệp

 

GDCD

2000

Diễn Phong

14

Trần Thị Thu Hoài

 

GDCD

2006

Diễn Yên

 

Môn: Ngoại Ngữ

Tt

Họ và tên

Chức vụ

 

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Hồ Hoàng Biên

 

Ngoại ngữ

 

Mất

2

Nguyễn Ngọc Hiến

 

Ngoại ngữ

 

Chuyển ct

3

Cao Văn Sinh

 

Ngoại ngữ

 

 

4

Trần Văn Bân

 

Ngoại ngữ

 

Chuyển ct

5

Võ Thanh Long

TT

Ngoại ngữ

1981

 

6

Trần Xuân Mậu

 

Ngoại ngữ

 

Hưu –Diễn Hải

7

Thái Duy Ngoạn

 

Ngoại ngữ

 

Quỳ Hợp

8

Phạm T Lương Tâm

 

Ngoại ngữ

1998

THPT DC4

9

Trần Ngọc Tú

 

Ngoại ngữ

 

THPT DC4

10

Ngụy Vân Thùy

 

Ngoại ngữ

1998

TP Vinh

11

Hồ Thị Tuyết

 

Ngoại ngữ

1997

Diễn Kỷ

12

Lê Văn Vinh

 

Ngoại ngữ

1999

TP Vinh

13

Hồ Thị Ngọc Hạnh

 

Ngoại ngữ

2000

Diễn Trường

14

Võ Thị Thu Hiền

 

Ngoại ngữ

2002

Diễn Hồng

15

Cao Thị Thu Hoài

 

Ngoại ngữ

2006

Diễn Hồng

16

Nguyễn T Hoài Thu

 

Ngoại ngữ

 

 

17

Phạm T Hương Giang

 

Ngoại ngữ

2004

Đô Thành

18

Nguyễn Thị Hải yến

 

Ngoại ngữ

 

 

19

Lê Thị Ngân

 

Ngoại ngữ

2000

Diễn Thành

20

Cao Thị Tuyết

 

Ngoại ngữ

 

 

21

Thìn

 

Ngoại ngữ

 

 

22

Nguyễn T Kim Dung

 

Ngoại ngữ

2010

Diễn Liên

23

Nguyễn Thị Lan Anh

 

Ngoại ngữ

2010

Diễn Liên

 

Môn: Thể Dục- GD Quốc phòng

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Nguyễn Quỳnh

 

Thể dục

 

Hưu Đô Thành

2

Nguyễn Đăng Bạt

 

Thể dục

 

 

3

Hoàng Thị Lục

 

Thể dục

 

 

4

Bùi Tấn Lập

 

Thể dục

 

Hưu Diễn Kim

5

Phạm Xuân Thâm

 

Thể dục

 

Hưu Diễn Phong

6

Chu Đình Tuyến

 

Thể dục

 

Hưu DTrường

7

Nguyễn Viết Đức

 

Thể dục

 

Hưu - ĐứcThành

8

Lê Hồng Tâm

 

Thể dục

 

Mất

9

Nguyễn Văn Thanh

 

Thể dục

2008

Diễn Hồng

10

Phạm Văn Thắng

 

Thể dục

1999

Mất

11

Nguyễn Thái Phiên

Tổ trưởng

Thể dục

1997

Diễn Hồng

12

Ngô Trí Ưng

Tổ trưởng

Thể dục

 

THPT DC3

13

Lương Ngọc Long

 

Thể dục

2001

Diễn Hồng

14

Trịnh Quốc Huyên

 

Thể dục

2004

Diễn Hồng

15

Hoàng Thị Loan

 

Thể dục

2010

Ngi Lộc

16

Võ Hồng Minh

 

Thể dục

1999

Diễn Hồng

17

Bùi Văn Quang

 

GDQP

2009

Diễn Kim

18

Bùi Văn Mạnh

BTĐT

GDQP

2008

Diễn Kim

19

Nguyễn Phúc Ba

 

GDQP

2013

Diễn Kim

 

Môn: Tin học

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Nguyễn Hải Minh

Tổ trưởng

Tin học

1998

Đô Thành

2

Hồ Thanh Tuấn

Tổ phó

Tin học

2006

Diễn Đoài

3

Chu Văn Thảo

 

Tin học

2007

Diễn Trường

4

Nguyễn Thị Hải

 

Tin học

2008

Diễn Tháp

5

Trần Thị Hà

 

Tin học

2009

Diễn Hồng

6

Đào Thị Thanh

 

Tin học

2010

Diễn Đồng

7

Trần Khắc Giang

 

Tin học

2007

THPT Y. Thành 2

 

Tổ: Văn Phòng

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Giao Oanh

 

Văn phòng

 

Mất

2

Đỗ Thị Nữ

 

Phục vụ

 

TT Diễn Châu

3

Nguyễn Thị Luân

 

Hành chính

 

Hưu – Diễn Phong

4

Nguyễn Thị Thảo

 

 

 

 

5

Hoàng Thị Phương

 

Phục vụ

 

Hưu – Diễn Yên

6

Nguyễn Thanh Bình

 

Văn phòng

 

Hưu – Diễn Yên

7

Trần Thị Vân

 

Hành chính

 

Mất

8

Giao Thị Hồng

Tổ trưởng

Thư viện

 

Hưu Diễn Hồng

9

Nguyễn Giai

 

Bảo vệ

 

Mất

10

Trần Đức Ngọc

 

Bảo vệ

 

Mất

11

Dương Văn Điều

 

Bảo vệ

1993

Diễn Hồng

12

Phan Thị Đặm

 

Hành chính

 

Hưu

13

Trần Thị Nhỏ

 

Hành chính

 

Hưu

14

Nguyễn Thị Dung

 

Phục vụ

2005

Đô Thành

15

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

16

Nguyễn Văn Thân

 

Bảo vệ

 

Diễn Hồng

17

Nguyễn Hồng Cảnh

 

Kế toán

1995

THPT DC4

18

Nguyễn Ngọc Cảnh

 

Văn phòng

1995

Hưu

19

Nguyễn Thị Minh

 

Văn phòng

2001

Diễn Phong

20

Nguyễn Thị Hương

 

TB - Quỹ

1999

Đô Thành

21

Nguyễn Đức Thảo

 

Y tế

 

Mất

22

Cô Lạc

 

Phục vụ

 

Quang Thành

23

Cô Sơn

 

 

 

 

24

Nguyễn Thị Huyền

 

Y tế

2008

Diễn Hồng

25

Lê Thị Mai Hương

 

Thư viện

2005

Hà Nội

26

Chu Thị Nguyệt

 

Thiết bị

2010

Diễn Hồng

27

Hoàng T Tuyết Trinh

 

T viện

2013

Diễn Kim

28

Trương Xuân Lệ

 

Bảo vệ

2009

Diễn Hồng

29

Nguyễn Hồng Châu

 

Bảo vệ

2013

Diễn Hồng

30

Cao Cự Tuấn

Tổ trưởng

Kế toán

2013

Diễn Xuân

 

 

 Từ khóa: danh sách, cán bộ, giáo viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Bình luận bằng Facebook

  Ý kiến bạn đọc

hung1 (1)
hung1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây