Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bạn đang xem: Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác-Lênin tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Câu hỏi: Dân tộc …

Bạn đang xem: Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác-Lênin tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương trình quốc gia” của chủ nghĩa Mác-Lênin

Câu trả lời:

Dân tộc là sản phẩm của một quá trình lâu dài của xã hội loài người. Trước khi loài người xuất hiện, đã có nhiều hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc.

Cho đến nay, khái niệm dân tộc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, trong đó có hai nghĩa được sử dụng phổ biến nhất:

– Thứ nhất, tộc người là một cộng đồng người có mối quan hệ gắn bó bền vững, cùng sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng và những nét văn hóa đặc trưng, ​​xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc. Theo nghĩa này, một quốc gia là một bộ phận của quốc gia – một quốc gia gồm nhiều quốc gia.

– Thứ hai, dân tộc là một cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân của một nước, có lãnh thổ, dân tộc, kinh tế thống nhất, có chung một ngôn ngữ quốc gia và có ý thức đoàn kết dân tộc riêng, gắn bó với nhau về chính trị, kinh tế, lợi ích truyền thống, văn hóa, truyền thống đấu tranh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Theo nghĩa này, quốc gia là toàn bộ cư dân của quốc gia đó – quốc gia-nhà nước.

Nội dung “Cương trình dân tộc” của chủ nghĩa Mác – Lênin được thể hiện trên ba vấn đề sau:

1. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc trong quan hệ giữa các dân tộc. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, nghĩa là: các dân tộc dù lớn hay nhỏ, không phân biệt trình độ học vấn cao hay thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau, không ai được giữ đặc quyền và đi áp bức. các dân tộc khác.

Trong một quốc gia đa dân tộc, quyền bình đẳng của các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc trong lịch sử.

Ở phạm vi giữa các quốc gia – dân tộc, cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc gắn liền với cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc, gắn với cuộc đấu tranh xây dựng một trật tự kinh tế thế giới. mới, chống lại sự áp bức, bóc lột của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển với các nước kém phát triển về kinh tế.

Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.

2. Các dân tộc có quyền tự quyết

Quyền dân tộc tự quyết là quyền của mỗi dân tộc làm chủ vận mệnh của mình: quyền quyết định chế độ chính trị – xã hội và con đường phát triển của mình; tự do độc lập về chính trị để tách thành một quốc gia dân tộc độc lập vì lợi ích của các dân tộc; quyền tự nguyện liên kết với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi để có sức mạnh chống lại nguy cơ ngoại xâm, giữ vững độc lập, chủ quyền và có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. gia đình, quốc gia.

Khi giải quyết quyền dân tộc tự quyết phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, ủng hộ các phong trào đấu tranh tiến bộ, phù hợp với lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Kiên quyết đấu tranh chống những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực đế quốc lợi dụng chiêu bài “dân tộc tự quyết” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

c. Liên minh công nhân các nước

Đây là tư tưởng cơ bản trong cương lĩnh dân tộc của Leenin: vừa phản ánh tính chất quốc tế của phong trào công nhân, vừa phản ánh sự thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nó bảo đảm cho phong trào dân tộc có đủ sức mạnh để giành thắng lợi.

Nó khẳng định mục tiêu hướng tới, quy định đường lối, phương pháp xem xét, xử lý đối với quyền tự quyết và quyền bình đẳng dân tộc của nhân dân, đồng thời là nhân tố tạo sức mạnh bảo đảm giai cấp công nhân và giai cấp công nhân. các dân tộc bị áp bức chiến thắng kẻ thù của họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường của giai cấp vô sản”.

Đây là cơ sở vững chắc để đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Vì vậy, nội dung liên hiệp công nhân các dân tộc có vai trò gắn kết cả ba nội dung của chương trình thành một tổng thể.

Tóm lại: “Chương trình dân tộc” của cách mạng cộng sản là một bộ phận trong cương lĩnh cộng sản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, là cơ sở lý luận. của đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

máy in

Bạn thấy bài viết Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác-Lênin có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác-Lênin bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản của “Cương lĩnh dân tộc” của chủ nghĩa Mác-Lênin của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Diễn viên JAV nhà Prestige đầu tư 80% cho H-sence bị nhận xét chỉ biết lao vào “chờ-ịch”

Viết một bình luận