Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Giải bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Tranh ảnh về: Bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần – Giải Toán 10

Video về: Bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần – Giải Toán 10

Wiki Giải bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 5: Một số ví dụ về phương trình bậc hai với ẩn số

Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.

  • Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm hai ẩn số x, y vô nghiệm.
  • Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn số z, y. sau đó, sử dụng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta trả về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ quan hệ này rồi tìm x, y với S, P tìm được . Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)

c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:

(x – y) (x + y – 1) = 0

Do đó, hệ thống ban đầu tương đương với hai hệ thống sau:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao

Vậy ban đầu hệ có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng |

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số
Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)
Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:
a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.
Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm 2 ẩn số x, y vô nghiệm.
Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).
b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn z, y. sau đó dùng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta đưa về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ hệ này tìm x, y với S, P tìm được. Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)
c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:
(x – y) (x + y – 1) = 0
Tương tự, hệ thống đầu tiên tương đương với hai hệ thống sau:

Vậy hệ ban đầu có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)
Tham khảo đầy đủ: Giải bài tập Toán 10 tăng dần
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_2_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_2_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

Xem thêm:  Sau because of là gì? Cấu trúc, cách sử dụng because of

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số
Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)
Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:
a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.
Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm 2 ẩn số x, y vô nghiệm.
Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).
b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn z, y. sau đó dùng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta đưa về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ hệ này tìm x, y với S, P tìm được. Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)
c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:
(x – y) (x + y – 1) = 0
Tương tự, hệ thống đầu tiên tương đương với hai hệ thống sau:

Vậy hệ ban đầu có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)
Tham khảo đầy đủ: Giải bài tập Toán 10 tăng dần
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Video về: Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Wiki về Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 -

Giải bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 - Giải Toán 10

Tranh ảnh về: Bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần - Giải Toán 10

Video về: Bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần - Giải Toán 10

Wiki Giải bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 - Giải Toán 10

Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 5: Một số ví dụ về phương trình bậc hai với ẩn số

Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.

  • Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm hai ẩn số x, y vô nghiệm.
  • Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn số z, y. sau đó, sử dụng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta trả về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ quan hệ này rồi tìm x, y với S, P tìm được . Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)

c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:

(x - y) (x + y - 1) = 0

Do đó, hệ thống ban đầu tương đương với hai hệ thống sau:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 46 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao

Vậy ban đầu hệ có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng |

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số
Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)
Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:
a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.
Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm 2 ẩn số x, y vô nghiệm.
Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).
b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn z, y. sau đó dùng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta đưa về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ hệ này tìm x, y với S, P tìm được. Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)
c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:
(x - y) (x + y - 1) = 0
Tương tự, hệ thống đầu tiên tương đương với hai hệ thống sau:

Vậy hệ ban đầu có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)
Tham khảo đầy đủ: Giải bài tập Toán 10 tăng dần
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_2_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_2_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số
Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)
Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:
a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.
Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm 2 ẩn số x, y vô nghiệm.
Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).
b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn z, y. sau đó dùng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta đưa về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ hệ này tìm x, y với S, P tìm được. Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)
c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:
(x - y) (x + y - 1) = 0
Tương tự, hệ thống đầu tiên tương đương với hai hệ thống sau:

Vậy hệ ban đầu có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)
Tham khảo đầy đủ: Giải bài tập Toán 10 tăng dần
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số
Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)
Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:
a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.
Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm 2 ẩn số x, y vô nghiệm.
Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).
b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn z, y. sau đó dùng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta đưa về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ hệ này tìm x, y với S, P tìm được. Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)
c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:
(x – y) (x + y – 1) = 0
Tương tự, hệ thống đầu tiên tương đương với hai hệ thống sau:

Vậy hệ ban đầu có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)
Tham khảo đầy đủ: Giải bài tập Toán 10 tăng dần
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_2_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_2_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách văn bản # Đại số # Số # nâng cao # Solve #Math

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số
Bài 46 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng dần)
Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:
a) Đặt x + y = S, xy = P, ta đưa hệ về dạng:

Giải hệ này ta có S = -6 và P = 11 hoặc S = 3 và P = 2.
Với S = -6 và P = 11, ta được hệ gồm 2 ẩn số x, y vô nghiệm.
Với S = 3 và P = 2, ta được hệ hai ẩn số x, y có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).

Vậy hệ ban đầu có hai nghiệm (1; 2) và (2; 1).
b) Đặt z = -x ta đưa hệ về đối xứng với các ẩn z, y. sau đó dùng cách đặt ẩn số phụ S = z + y, P = zy, ta đưa về hệ hai ẩn số S, P. Tìm S, P từ hệ này tìm x, y với S, P tìm được. Hệ có hai nghiệm: (0; 1) và (-1; 0)
c) Trừ cả hai vế của hai phương trình trong hệ, ta có phương trình:
(x – y) (x + y – 1) = 0
Tương tự, hệ thống đầu tiên tương đương với hai hệ thống sau:

Vậy hệ ban đầu có 4 nghiệm: (0; 0); (5; 5); (-thứ mười hai); (2; -1)
Tham khảo đầy đủ: Giải bài tập Toán 10 tăng dần
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

#Bài #trang #SGK #Đại #Số #nâng #cao #Giải #Toán

Bạn thấy bài viết Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Bài 46 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10 tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button