Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng Tranh ảnh về: Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng Video về: Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng Wiki về Bài …

Trắc nghiệm GDQP 10 có đáp án Cánh diều

Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng

Tranh ảnh về: Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng

Video về: Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng

Wiki về Bài 3 trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng

Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 20: Lực ma sát

Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng)

Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động không đổi trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên ô tô.

Câu trả lời:

m = 1,5 tấn = 1500 kg

Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:

=>N=P=mg.

Xe đang chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl =0

Fk = Fmsl = μt.mg

⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 NỮ

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_3_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

Bài 20: Lực ma sát
Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng thêm)
Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên xe.
Câu trả lời:
m = 1,5 tấn = 1500 kg
Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:
=>N=P=mg.
Xe chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl = 0

⇒ Fk = Fmsl = μt.mg
⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 N
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_2_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_2_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_3_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

Bài 20: Lực ma sát
Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng thêm)
Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên xe.
Câu trả lời:
m = 1,5 tấn = 1500 kg
Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:
=>N=P=mg.
Xe chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl = 0

Xem thêm:  Bộ hình nền hoa mẫu đơn cho điện thoại siêu đẹp

⇒ Fk = Fmsl = μt.mg
⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 N
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao” state=”close”]

Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Video về: Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Wiki về Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao -

Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng

Tranh ảnh về: Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng

Video về: Bài 3 trang 93 SGK Vật lý 10 tăng

Wiki về Bài 3 trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng

Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 20: Lực ma sát

Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng)

Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động không đổi trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên ô tô.

Câu trả lời:

m = 1,5 tấn = 1500 kg

Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:

=>N=P=mg.

Xe đang chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl =0

Fk = Fmsl = μt.mg

⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 NỮ

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_3_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

Bài 20: Lực ma sát
Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng thêm)
Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên xe.
Câu trả lời:
m = 1,5 tấn = 1500 kg
Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:
=>N=P=mg.
Xe chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl = 0

⇒ Fk = Fmsl = μt.mg
⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 N
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_2_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_2_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_3_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

Bài 20: Lực ma sát
Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng thêm)
Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên xe.
Câu trả lời:
m = 1,5 tấn = 1500 kg
Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:
=>N=P=mg.
Xe chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl = 0

⇒ Fk = Fmsl = μt.mg
⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 N
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao ” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=%20%20%20%20%20%20%20%20B%C3%A0i%203%20trang%2093%20sgk%20V%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%2010%20n%C3%A2ng%20cao%20%20%20%20%20&title=%20%20%20%20%20%20%20%20B%C3%A0i%203%20trang%2093%20sgk%20V%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%2010%20n%C3%A2ng%20cao%20%20%20%20%20&ns0=1″>

Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 20: Lực ma sát

Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng)

Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động không đổi trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên ô tô.

Câu trả lời:

m = 1,5 tấn = 1500 kg

Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:

=>N=P=mg.

Xe đang chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl =0

Fk = Fmsl = μt.mg

⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 NỮ

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_3_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

Bài 20: Lực ma sát
Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng thêm)
Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên xe.
Câu trả lời:
m = 1,5 tấn = 1500 kg
Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:
=>N=P=mg.
Xe chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl = 0

⇒ Fk = Fmsl = μt.mg
⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 N
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_2_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_2_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

[rule_3_plain]

#Bài báo #trang #sgk #vật lý #vật lý #nâng cao #nâng cao

Bài 20: Lực ma sát
Bài 3 (trang 93 SGK Vật Lý 10 tăng thêm)
Một ô tô khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực tác dụng lên xe.
Câu trả lời:
m = 1,5 tấn = 1500 kg
Trọng lực và phản lực của mặt đường tác dụng lên ô tô bằng nhau, ta có:
=>N=P=mg.
Xe chuyển động thẳng đều nên: Fk – Fmsl = 0

⇒ Fk = Fmsl = μt.mg
⇒ Lực phóng: Fk = 0,08.1500.9,81 1177 N
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[/box]

#Bài #trang #sgk #Vật #lý #nâng #cao

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Bài 3 trang 93 sgk Vật lý 10 nâng cao tại Kiến thức chung

Viết một bình luận